Navigácia

Práce z projektov

Nasledujúce práce sú súčasťou projektov, do ktorých sme sa ako škola zapojili. Viac informácií o projektoch sa dozviete v záložke "Projekty" v ľavej časti Menu.

 

VARENIE A PEČENIE S LÁSKOU

         Okrem zriadenia modernej odbornej učebne - školskej kuchynky, je výstupom projektu fotokniha receptov, ktoré sme počas trvania projektu pripravovali spolu so žiakmi a ich rodičmi. Táto fotokniha bude ďalej slúžiť pre našich žiakov ako metodický materiál vo vzdelávaní i v záujmovej činnosti.

                                        

 

Fotoknihu receptov si môžete pozrieť tu: Fotokniha_receptov_-_SZS_Spissky_Stiavnik.pdf

                                                                  Fotokniha_receptov_-_2._cast.pdf

 

THE SCHOOL DANCE 2015 - KHELIBEN BLESKOS

 

     Tanec s názvom Kheliben bleskos (tanečný blesk) je výsledkom úsilia tanečnej skupiny, ktorej súčasťou sú žiaci 6., 7. a  8. ročníka špeciálnej základnej školy s mentálnym a sluchovým postihnutím. Hlavnou myšlienkou bolo prepojenie tradičnej rómskej kultúry a moderného umenia. Jednoduchá choreografia odráža prvky rómskeho tanca v spojení s hip hopom a vzťah žiakov k hudbe a tancu. Výber prvkov v tanci bol podmienený skutočnosťou, že tanec nacvičili žiaci so zdravotným znevýhodnením.

Tanec, ktorý sme zaslali do súťaže School dance 2015, si môžete pozrieť tu: SZS_Sp._Stiavnik.avi

 

MÁME RADI SLOVENSKO 

                

 

     Metodický materiál je vypracovaný na základe ŠVP. Zameriava sa na poznávanie „Regiónu, v ktorom žijem“, v predmete Geografia pre žiakov 9. ročníka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.

        Cieľom metodického materiálu je rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter a viesť žiakov k tvorivej práci so zmysluplným využívaním IKT. Prostredníctvom metodického materiálu získavajú žiaci informácie na konkrétnych príkladoch, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať, vysvetľovať ich a nadobúdajú dôležitosť poznania a ochrany prírodnej a kultúrnej krajiny, kladný postoj k svojmu okoliu a k sebe samému.

       Cieľom projektu je prezentovať časť regiónu Spiša – Slovenský raj, konkrétne Veľká Biela voda. Projekt je realizovaný formou prírodovednej vychádzky, ktorá je vhodná aj pre žiakov s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia. Žiaci sa učia poznávať turistické značky, čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej, orientovať sa podľa súradníc.

 

Video si môžete pozrieť tu: video_-_Slovensky_raj.mp4

Metodický material k videu si môžete pozrieť tu: Metodicky_list_-_Slovensky_raj.docx

 

ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA

      Metodický materiál je vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Zameriava sa na osvojenie a rozšírenie poznatkov o ľudskom tele v predmete Vecné učenie pre 6. ročník.

     Podstatou metodického materiálu je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a spoločnosti na základe vlastného pozorovania a prostredníctvom využitia informačno-komunikačných technológií.

      Úlohy v metodickom materiáli sú jednoduchšieho charakteru a sú vhodné ako učebné zdroje s optimálnym množstvom stimulov. Všetky úlohy sú vypracované tak, aby u žiakov vyvolávali záujem o učenie sa a podnietili k spätnej väzbe.

     Pre spustenie interaktívneho materiálu musíte byť prihlásený na web stránke programu ALF.

 

Metodický pokyn si môžete pozrieť tu: metodicke_pokyny_k_interaktivnemu_programu_ALF_-_Vecne_ucenie.docx

 

Interaktívny materiál si môžete pozrieť tu:  https://programalf.com/alf-html/dist/#sk/file/44666

 

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
  • +421 52 77 85 877

Fotogaléria