Navigácia

 

Profil školy

 

                                     

 

      História našej školy siaha do roku 1983, kedy sa otvorila v Spišskom Štiavniku prvá trieda s trinástimi žiakmi. Okresný národný výbor v Poprade 1. septembra 1986 zriadil Osobitnú školu v Spišskom Štiavniku, ktorá mala v šk. roku 1986/87 päť tried, vrátane elokovaných tried v Hranovnici, vo Švábovciach a vo Vydrníku. V súčasnosti škola sídli v nových priestoroch, ktoré poskytujú žiakom komfortné podmienky na vzdelávanie. Triedy sú vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou; vyučujúci, ako aj žiaci, majú k dispozícií rozmanité didaktické, kompenzačné pomôcky.   

 

                  

 

         Školu navštevujú žiaci so špeciálnymi edukačnými potrebami, ktorí sú vzdelávaní vo variantoch A, B, C. Od šk. roku 2015/16 vzdelávame aj žiakov s viacnásobným postihnutím (MP+NKS).

        Absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím získa žiak primárne vzdelanie, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1).

       Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií.

         Jednotlivé vzdelávacie oblasti sú rozpracované podľa  variantov a ročníkov v ŠkVP.

       Školské vzdelávacie programy našej školy sú zverejnené v Dokumentoch školy.

       Kvalitné vzdelávanie zabezpečujú špeciálni pedagógovia, ktorí svojou prácou, odborným vedením, využívaním špeciálnych metód prispievajú  k všestrannému rozvoju osobnosti detí.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola
    Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
  • +421 52 77 85 877

Fotogaléria