Dokumenty školy

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

  Oznamujeme, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v 

  pondelok 5. septembra o 9.00 hodine. 

  Podľa  Rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu SR, žiaci pri prvom nástupe do školy predkladajú triednym učiteľom vyplnené a podpísané „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

  Tlačivo si môžete stiahnuť tu : Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti..pdf

  Žiak je povinný priniesť vyhlásenie už  podpísané zákonným zástupcom (plnoletý žiak podpisuje sám.)

                                               Žiakom i pedagógom prajeme úspešný nový školský rok!

 • Záver školského roka 2021/2022

  O chvíľu zazvoní zvonec a bude koniec, nie však rozprávky, ale školského roka. 

  Skôr, než sa symbolicky zatvorí brána školy, mali by sme sa obzrieť dozadu a zhodnotiť uplynulých desať mesiacov. Nebolo to ľahké, ale musíme s hrdosťou vyhlásiť, že sme to úspešne zvládli. Nás všetkých – učiteľov, žiakov i rodičov uplynulých desať mesiacov čosi spájalo. Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2021/2022 svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života. Škola je každodenný režim, ľudia, ktorých každodenne stretávate: spolužiaci, priatelia, učitelia, veľakrát aj zábava a šport, je to vaša istota, že niekam patríte.

  Ďakujeme žiakom za ich usilovnosť, za reprezentáciu našej školy v súťažiach, ale aj za všetky tie naoko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste komukoľvek z tejto školy vykonali a tak trochu urobili samých seba krajšími, ale i  našu školu krajším miestom na svete, na ktoré sa oplatí po prázdninách vrátiť.

  Ďakujeme pedagógom, že svoje povolanie počas tohto školského roka vykonávali zodpovedne za akýchkoľvek podmienok. Za to, že žiakom ukázali, v čom sú dobrí. Možno im predtým nikto nepovedal alebo nemal šancu si všimnúť, že sú na niečo talentovaní. Často práve učitelia sú tí, čo v nich objavujú veci, poukazujú na ne a pomáhajú ich zveľaďovať.

  V neposlednom rade ďakujeme aj všetkým nepedagogickým zamestnancom za to, že nám svojou každodennou prácou pomáhali pripraviť podmienky na to, aby sme sa v škole cítili dobre, aby nám nič nechýbalo, mali sme čisto a bezpečne.

  Želáme teda nám všetkým slnečné lúče, dni oddychu, krásnu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, krásne letné dni.

  Pekné prázdniny všetkým!  

   

   

   

 • Druhé kolo PS do Praktickej školy

  Rozhodnutie o konaní 2.kola prijímania do Praktickej školy

  V zmysle § 66 ods.6 zákona č.245/2008 Z.z.(školský zákon) ako riaditeľka Spojenej školy, Slnečná 421, Spišský Štiavnik po prerokovaní v pedagogickej rade - vydávam rozhodnutie o ďalšom termíne prijímacieho konania do Praktickej školy (organizačnej zložky Spojenej školy) pre prijímanie v školskom roku 2022/2023.

  2. kolo prijímacieho konania pre prijímanie do Praktickej školy na školský rok 2022/2023 určujem na 21. júna 2022 (posúdenie prihlášok). Pre dané prijímanie platia schválené a zverejnené kritéria prijatia ako v predošlom kole.

                                                                                                                          

                                                                                          Mgr. Eva Bobovská, riad. školy, v.r

  Výsledková listina z prijímacej skúška do Praktickej školy, Slnečná 421, Spišský Štiavnik pre šk. rok 2022/2023 nájdete v záložke Praktická škola.

 • Novinky-aktivity

  Všetky aktuálne informácie o aktivitách, ktoré prebiehali na škole nájdete v záložke Novinky - Školské aktivity na ľavej strane webovej stránky školy.

 • Prijímacie konanie-kritéria prijatia uchádzačov do PŠ

  Všetky informácie o kritériach prijatia uchádzačov do Praktickej školy, Slnečná 421, Spišský Štiavnik pre šk. rok 2022/2023 nájdete v záložke Praktická škola-Prijímacie konanie.

 • Pomoc Ukrajine

  Aj na našej škole sme sa rozhodli zorganizovať zbierku pomoci pre Ukrajinu a pripojiť sa tak k mnohým ďalším, ktorým osud týchto ľudí nie je ľahostajný. 

  Všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky srdečne ĎAKUJEME.  

   

 • Pravidlá fungovania škôl v školskom roku 2021/2022

   

  Ako bude vyzerať nový školský rok 2021/2022 po novom: 

  - nebude ministerstvo zatvárať školy plošne

  na nástup do školy sa nevyžaduje test, treba vyhlásenie o bezpríznakovosti , toto písomné vyhlásenie 

   predkladá rodič škole pri každom prerušení vyučovania dlhšom ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov), 

   /tlačivo na stiahnutie nájdete v záložke COVID -19 - ľavá strana webovej stránky školy/

  - pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

   

   

   

  PREHĽAD OPATRENÍ ŠKOLSKÉHO SEMAFORU 2021/2022

   

  ÚHRADA

  NÁKLADOV

  Ministerstvo poskytne školám doplnkové financie na zvýšené náklady spojené so zabezpečením bezpečnej prevádzky škôl počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Školy dostanú financie automaticky pred začiatkom školského roka. Nemusia o doplnkové financie žiadaí.

  O zvýšené mzdové náklady, ktoré škole vzniknú v súvislosti s paralelným zabezpečovaním prezenčného a dištančného vzdelávania v oranžovej alebo červenej fáze tohto manuálu, môže zriaďovateľ požiadať formou dohodovacieho konania.

  BEZ-

  PRÍZNAKOVOSŤ

  Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovostižiaka (Príloha č. 1).

  Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

   

  NÁSTUP DO

  ŠKOLY

  Na začiatku školského roka ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách.

  Základné školy a špeciálne základné školy majú možnosť PCR testovania kloktacími testami do 6.9.2021.

  Žiaci stredných škôl (vrátane 8-roč. gym), špeciálnych. stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl môžu na

  začiatku školského roka využiť možnosť domáceho samotestovania Ag testami (vid nižšie).

   

  DOMÁCE

  SAMO- TESTOVANIE

  Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy):

  - každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie. Harmonogram pre domáce samotestovanie nájdete v časti „Testovanie v školách“.

  V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

  • kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,
  • oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

  Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu naďalej chodí do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom.

   

  PROTILÁTKY

  Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19:

  • po ukončení 10dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19,
  • po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

   

   

   

  PRERUŠENIE

  VYUČOVANIA V TRIEDACH

  Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov.

  Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

  Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:

  • sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a
  • výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.

  Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.

  Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.

  Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

  VÝNIMKY

  Z KARANTÉNY

  Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

  • žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
  • plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19.

  Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“(Príloha č.2).

   

  OSPRAVEDLNENIE

  DOCHÁDZKY

  Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/ dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5(žiak)/ 7(dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského

  roka). Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.

  OČR

  Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení

  vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

   

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021


  Dnešným dňom sa ukončil školský rok 2020/2021. Na dva mesiace sa zavrú školské brány a žiaci i učitelia majú pred sebou zaslúžený oddych. Desať mesiacov plnili svoje školské povinnosti a ich snaha je odzrkadlená vo výsledkoch, ktoré dostali do rúk. Teraz sú pred nami prázdniny, ktoré nám i žiakom poskytnú oddych a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka.

  Milým končiacim žiakom sa dnešným dňom ukončilo štúdium na našej škole. Opúšťajú naše lavice a každý z nich ide svojou cestou. Čaká ich štúdium na iných školách, či príprava na zamestnanie. Lúčime sa teda s nimi a v mene všetkých učiteľov im prajeme veľa šťastia. Dúfame, že na roky strávené v našej škole budú mať príjemné spomienky.

  A tak prajeme všetkým príjemné prázdniny a oddych venovaný k načerpaniu nových síl.


  Dovidenia v septembri! 

 • Výsledky prijímania uchádzačov do PŠ pre šk. rok 2021/2022

  Zoznam žiakov, ktorí boli prijatí do PŠ pre šk. rok 2021/2022 v 1. kole a 2. kole

 • Druhé kolo PS do Praktickej školy

  Rozhodnutie  o konaní 2. kola prijímania do Praktickej školy

       V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) ako riaditeľka Spojenej školy, Slnečná 421, Spišský Štiavnik po prerokovaní v pedagogickej rade - vydávam rozhodnutie o ďalšom termíne prijímacieho konania do Praktickej školy (org. zložky Spojenej školy ) pre prijímanie v školskom roku 2021/2022.

       2. kolo prijímacieho konania pre prijímanie do Praktickej školy na školský rok 2021/2022 určujem na 22. júna 2021 (posúdenie prihlášok). Pre dané prijímanie platia schválené a zverejnené kritéria prijatia ako v predošlom kole.  

                                                     Mgr. Eva Bobovská , riad. školy, v.r.                    

 • Podmienky vstupu do budovy školy

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 • Oznam pre zákonných zástupcov

       Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pri prerušení dochádzky 5 a viac pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

  Tlačivo na stiahnutie: Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

 • OZNAM PRE RODIČOV

  Usmernenie k prihláške na SŠ 2020/2021

  Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021

   

  a) Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 8.4.2021 do základnej školy najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania. Prihlášky doručuje v termíne od 1.4.2021.

  b) Forma podania prihlášky je možná:

  - elektronická (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola), bez podpisu zákonného zástupcu alebo

  - listinná (papierová) v tlačenej forme na tlačive č. 056 MŠVVaŠ SR (https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4119)  alebo na tlačive č. 062 MŠVVaŠ SR (https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4462),  s podpisom zákonného zástupcu.

  c) Na jeden konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v

      elektronickej alebo v listinnej forme.

  d) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor sa 

     prikladá na prílohe č.2 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. januára 2021 (príloha č.2: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf) len pre:

  -

  študijné odbory alebo učebné odbory uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. januára 2021 (príloha č.1: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf),

  Výchovný poradca poskytne žiakom vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka a koordinuje žiakov, aby toto potvrdenie od lekára získali najneskôr do 8. apríla 2021.

  e) K vyplnenej prihláške je možné priložiť kópiu vysvedčenia v prípade, ak bol žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.

   

  Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú:

  - elektronicky overené riaditeľom školy cez školský informačný systém alebo

  - v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.

 • OZNAM

  Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021

   

  2. septembra 2020 sa otvorili brány našej školy. Situácia s COVID-19 pretrvávala, z toho dôvodu sa menia určité zabehané stereotypy a škola prijímala určité rozhodnutia, aby sme zamedzili šíreniu COVID-19. Aj napriek tomu všade vládla dobrá nálada, ktorú bolo cítiť najmä z úsmevov a nadšenia žiakov.

  Všetkým žiakom prajeme úspešný štart do nového školského roka.

  V školskom roku 2020/2021 sa na našej škole bude vzdelávať 72 žiakov, z toho  v Spišskom Štiavniku v ŠZŠ 55 žiakov, v elokovanom pracovisku v Hranovnici 17 žiakov a v PŠ 18 žiakov.

  ŠKOLA VOLÁ.....

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola
  Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
 • +421 52 77 85 877

Fotogaléria