Navigácia

   

                                                                     

 

 • Vyučovanie od 3. 5. 2021

        Od 3. mája 2021 pre prezenčné vyučoavnie nie je potrebné predložiť test zákonného zástupcu žiaka. Zákonný zástupca vypisuje vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorým preukazuje bezinfekčnosť svojho dieťaťa.

        Vyhlásenie bude predkladať zákonný zástupca  škole aj po prerušení školskej dochádzky viac ako 3 dni (vrátane víkendov).

 • OZNAM PRE RODIČOV

  Usmernenie k prihláške na SŠ 2020/2021

  Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2020/2021

   

  a) Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 8.4.2021 do základnej školy najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania. Prihlášky doručuje v termíne od 1.4.2021.

  b) Forma podania prihlášky je možná:

  - elektronická (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola), bez podpisu zákonného zástupcu alebo

  - listinná (papierová) v tlačenej forme na tlačive č. 056 MŠVVaŠ SR (https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4119)  alebo na tlačive č. 062 MŠVVaŠ SR (https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4462),  s podpisom zákonného zástupcu.

  c) Na jeden konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v

      elektronickej alebo v listinnej forme.

  d) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný odbor sa 

     prikladá na prílohe č.2 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. januára 2021 (príloha č.2: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf) len pre:

  -

  študijné odbory alebo učebné odbory uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. januára 2021 (príloha č.1: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf),

  Výchovný poradca poskytne žiakom vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka a koordinuje žiakov, aby toto potvrdenie od lekára získali najneskôr do 8. apríla 2021.

  e) K vyplnenej prihláške je možné priložiť kópiu vysvedčenia v prípade, ak bol žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.

   

  Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú:

  - elektronicky overené riaditeľom školy cez školský informačný systém alebo

  - v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.

 • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

  ROZHODNUTIE

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

   

  S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách.

   

  Od 11.01.2021 /t.j pondelok/ sa žiaci spojenej školy vzdelávajú dištančne.

  V stredu 13.01. 2021 si žiaci podľa "Harmonogramu odovzdávania pracovných listov " vyzdvihnú pracovné listy v určenom čase.

   

  Harmonogram odovzdávania pracovných listov

  dňa 13.1.2021

   

  Trieda                   čas od - do

   

  I.A                                           9:00 - 9:30

  I.B

   

  II.A                                          9:30 - 10:00

  II.B

   

   

  III.A                                         10:00 - 10:45

  IV.A

  V.A

   

  I.A – PŠ

  I.B – PŠ                                  10.45 - 11:30

  II.A - PŠ

   

   

   

   

 • VIANOČNÝ A NOVOROČNÝ POZDRAV

 • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

  Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.

  Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

 • PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŽIAKOV PRAKTICKEJ ŠKOLY

  Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  s účinnosťou

  od 16. novembra 2020

   sa obnovuje školské vyučovanie

  v praktickej škole.

 • VSTUP DO PRIESTOROV ŠKOLY

  Do priestorov školy je vstup cudzím osobám

  povolený len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy

  a vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

   

  Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnancov školy a žiakov školy.

 • OZNAM ZÁKONNÝM  ZÁSTUPCOM, SPEVÁDZAUCIM OSOBÁM A ŽIAKOM

   

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii zákonný zástupca informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

  Zákonný zástupca  po každom prerušení dochádzky žiaka do  školy trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (rátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.  

  V prípade neprítomnosti žiaka v škole  z dôvodu:

  • ·  podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo                     všeobecným lekárom) a
  • · ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

  predloží  pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

  Tlačivo na stiahnutie: Vyhlasenie__zakonneho_zastupcu_(2).docx

 • OZNAM PRE RODIČOV

  Ak bude žiak vykazovať v priebehu vyučovania niektorý z možných príznakov COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti. Príslušný vyučujúci bude kontaktovať rodičov.

  Rodičia sú povinní bezodkladne vyzdvihnúť svoje dieťa a následne kontaktovať telefonicky lekára pre deti a dorast!

  V čase mimoriadnej situácie má rodič právo nechať svoje dieťa 5 dní doma.

   

  Ak sa stav dieťaťa zlepší, rodič napíše ospravedlnenku a pri opätovnom nástupe do školy príde ráno s dieťaťom a vypíše vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Ak sa stav dieťaťa zhorší, rodič kontaktuje lekára pre deti a dorast a ten mu dá pokyn ako má postupovať ďalej.

  Zároveň upozorňujeme rodičov, že ich povinnosťou je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená.

   

  Nezabúdajte na povinnosť zabezpečiť pre svoje dieťa 2 rúška a hygienické vreckovky!!!!!!!!!!!!!!!!

 • OZNAM

  Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021

   

  2. septembra 2020 sa otvorili brány našej školy. Situácia s COVID-19 pretrvávala, z toho dôvodu sa menia určité zabehané stereotypy a škola prijímala určité rozhodnutia, aby sme zamedzili šíreniu COVID-19. Aj napriek tomu všade vládla dobrá nálada, ktorú bolo cítiť najmä z úsmevov a nadšenia žiakov.

  Všetkým žiakom prajeme úspešný štart do nového školského roka.

  V školskom roku 2020/2021 sa na našej škole bude vzdelávať 72 žiakov, z toho  v Spišskom Štiavniku v ŠZŠ 55 žiakov, v elokovanom pracovisku v Hranovnici 17 žiakov a v PŠ 18 žiakov.

  ŠKOLA VOLÁ.....

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola
  Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
 • +421 52 77 85 877

Fotogaléria