Navigácia

   

                                                                     

 

Projekty

do ktorých sme sa zapojili

 

Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017

Ministerstvo školstva SR vyhlásilo v roku 2017 výzvu na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu "Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017".

V rámci tejto výzvy sme predložili Ministerstvu školstva SR projekt "Varenie a pečenie s láskou", realizáciou ktorého sme zriadili pre žiakov našej školy modernú odbornú učebňu - školskú kuchynku.

Projekt zriaďovania školskej kuchynky bol sprevádzaný ôsmymi aktivitami, do ktorých boli zapojení žiaci, pedagógovia, ale aj rodičia našich žiakov. Prostredníctvom týchto aktivít sme žiakom s mentálnym, ale aj viacnásobným postihnutím, príslušníkom marginalizovanej rómskej komunity zabezpečili:

  • teoretické a praktické zručnosti pri príprave jedál teplej a studenej kuchyne,
  • získanie vedomosti o zásadách zdravej výživy, správneho stolovania,
  • podporu pracovných návykov žiakov,
  • používanie printových, ale aj elektronicky dostupných receptov a ich postupy varenia,
  • získanie vyššej motivácie žiakov pri profesijnej orientácii.

Projekt bol realizovaný v mesiacoch jún - december 2017 v priestoroch budovy školy.

 

Aktivizujúce metódy vo výchove

- národný projekt zameraný na skvalitnenie vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti výchovy.

Projekt ponúka  možnosť spoznať nové informačné technológie a zdroje informácií, naučiť sa rozlišovať mediálne obsahy a využiť ich vo výchove, zvládnuť nástrahy modernej komunikácie a predovšetkým  získať spôsobilosť vo svojej priamej edukačnej činnosti využívať vhodné metódy a formy, ktoré zaktivizujú dieťa k činnosti prostredníctvom zážitku a vlastnej skúsenosti.

 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Škola vypracuje  tzv. Školský projekt, ktorého súčasťou je video a metodický materiál na tému “Máme radi Slovensko“ (oblasť Slovenský raj). Cieľom je vytvorenie multimediálneho sprievodcu. Sprievodca lokalitou sa bude skladať z výkladových textov, fotografií, videí,iných multimediálnych materiálov a metodického listu. K videu sa pripraví doplnková multimediálna prezentácia, ktorá bude súčasťou webovej stránky školy.

Druhou časťou  projektu je účasť v súťaží  The school dance, ktorá pozostáva  z natočenia videa, vytvorenia interaktívneho plagátu a prezentácie školy.

 

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí

Prioritným zameraním je zvýšenie zamestnateľnosti a efektívna príprava žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, prevencia pred nezamestnanosťou a podporou kariérového poradenstva v zmysle programového vyhlásenia vlády.

Hlavným cieľom je:

 Zefektívniť

systém výchovného poradenstva a prevencie – modernizovať pracovné podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy, ďalším  vzdelávaním zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so žiakmi so ŠVVP

- Digitalizovať

prostredie a diagnostické nástroje využívané v systéme VPaP

- Inovovať, aktualizovať (reštandardizovať)

psychodiagnostické nástroje, metodiky, testy, inovovať poradenské metódy a sprístupniť ich pre všetkých zamestnancov  systému VPaP

Skvalitniť

interdisciplinárnu spoluprácu v rámci systému VPaP

Zefektívniť

prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, uľahčiť ich sociálnu inklúziu,  zvýšiť ich zamestnateľnosť, znížiť pravdepodobnosť marginalizácie na trhu práce – čo predstavuje preventívnyprístup pred možnou nezamestnanosťou, osobitne pred dlhodobou nezamestnanosťou.

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
  • +421 52 77 85 877

Fotogaléria