Dokumenty školy

Vzdelávania na škole Aktualizačné vzdelávanie 2019/2020 Aktualizačné vzdelávanie 2020/2021 Aktualizačné vzdelávanie 2021/2022

Vzdelávania na škole

 

Spojená škola, Slnečná 421, Spišský Štiavnik /do 31.12.2019 Špeciálna základná škola a Praktická škola/ je poskytovateľom týchto vzdelávacích programov:

Aktualizačné  vzdelávanie

Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov sa uskutočňuje podľa profesijných štandardov a v súlade so súčasným vedeckým poznaním, odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti.

Profesijný rozvoj sa uskutočňuje okrem iného aj prostredníctvom vzdelávania, napr.: aktualizačného vzdelávania.

 

   

Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je škola. Aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania. Program aktualizačného vzdelávania a rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ. Odborným garantom aktualizačného vzdelávania je pedagogický zamestnanec školy  s druhou atestáciou. 

 

 

Adaptačné vzdelávanie

Škola je  podľa par. 51 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch aj poskytovateľom adaptačného vzdelávania.

Cieľom adaptačného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec. Adaptačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program adaptačného vzdelávania a trvá spravidla jeden rok, najmenej však tri mesiace.

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
  • +421 52 77 85 877

Fotogaléria