Dokumenty školy

Hodnotenie žiakov

Školský rok 2019/2020

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenia žiakov základných škôl a stredných škôl v čase mimoriadnej situácie  spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 riaditeľka školy, po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodla o záverečnom nehodnotení/ neklasifikovaní nasledovných predmetov v školskom roku 2019/2020:

Špeciálna základná škola

 1.-4. ročník  - variant A:

 • pracovné vyučovanie,
 • hudobná výchova,
 • výtvarná výchova,
 • telesná a športová výchova,
 • rozvoj pohybových zručností.

 

5.-9. ročník - variant A:

 • pracovné vyučovanie,
 • hudobná výchova,
 • výtvarná výchova,
 • telesná a športová výchova,
 • etická výchova,
 • informatika,
 • rozvoj pohybových zručností,
 • dejepis,
 • fyzika,
 • chémia,
 • občianska náuka.

1.-4. ročník - variant B, C:

 • pracovné vyučovanie,
 • hudobná výchova,
 • výtvarná výchova,
 • telesná výchova /telesná a športová výchova /zdravotná telesná výchova
 • rozvoj pohybových zručností.

 

5.-10. ročník - variant B, C:

 • pracovné vyučovanie,
 • hudobná výchova,
 • výtvarná výchova,
 • telesná výchova /telesná a športová výchova /zdravotná telesná výchova,
 • rozvoj pohybových zručností,
 • etická výchova,
 • svet práce,
 • informatika/ informatická výchova.

 

Praktická škola

1.odbor so zameraním na pomocné práce v kuchyni :

 • výchova k mravnosti a občianstvu,
 • hudobná výchova,
 • výtvarná výchova,
 • telesná a športová výchova,
 • ručné práce a šitie,
 • domáce práce a údržba domácnosti,
 • remeselné práce,
 • pomocné práce v kuchyni,
 • pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní
 • tkanie na tkáčskom stave
 • pomocné práce v administratíve

 

 2.odbor so zameraním na domáce práce a údržba domácnosti :

 • výchova k mravnosti a občianstvu,
 • hudobná výchova,
 • výtvarná výchova,
 • telesná a športová výchova,
 • ručné práce a šitie,
 • príprava jedál a výživa,
 • pestovateľské práce,
 • remeselné práce,
 • pomocné práce v administratíve.

 

Predmety, ktoré nebudú hodnotené/klasifikované z dôvodu nemožnosti napĺňania cieľov predmetu kvalitnou, plnohodnotnou   realizáciou budú mať na záverečnom hodnotení uvedené:  absolvoval/absolvovala.

Hodnotenie žiakov:

 • Priebežné hodnotenie žiakov počas prerušeného vyučovania sa nebude realizovať formou klasifikácie.
 • Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa bude prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.
 • Podkladom pre hodnotenie žiakov budú vypracovávané úlohy zadané na doma.

 

Postup žiakov do vyššieho ročníka:

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu   hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov uvedených v bode 2 a 3.

2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

3.  V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

 

 

                                                                                                                                                             Mgr. Eva Bobovská

                                                                                                                                                  riaditeľka poverená vedením  školy

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola
  Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
 • +421 52 77 85 877

Fotogaléria