Navigácia

Praktická škola

Pomaly, ale iste začíname:

Výroba vtačíkch búdok:

 

Príprava pudingovej maškrty:

 

 

Varenie špagiet:

 

 

Slávnostne otvorenie školského roku 2019/2020

V pondelok 02.09.2019 sa po prvý krát otvorili brány praktickej školy, v ktorej sme privítali prvých žiakov, ako aj všetkých zamestnancov školy. Týmto sme slávnostne otvorili nový školský rok. Milí žiaci, vzdelanie je veľký dar a bohatstvo. Práve škola je miestom, kde získavate vedomosti a zručnosti do svojho ďalšieho súkromného, ale hlavne pracovného života.

Prajeme Vám, aby ste sa naučili všetko to, čo budete potrebovať do života a tak vykročili správnym smerom.

Všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a priateľom školy želáme úspešný štart do nového školského roka!

Mgr. Eva Bobovská - poverená vedením školy

 

Praktická škola je jedna z alternatívnych možností riešenia problému ďalšieho vzdelávania a následnej integrácie žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti.

Je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B a C.

Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím, alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s inými postihnutiami, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby.

Obsah vzdelávania praktickej školy tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Povinné sú všeobecnovzdelávacie a odborno – praktické predmety.

Všeobecnovzdelávacie predmety:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Matematika
 • Výchova k mravnosti a občianstvu
 • Hudobná výchova
 • Výtvarná výchova
 • Telesná a športová výchova

Odborno – praktické predmety:

 • Domáce práce a údržba domácnosti
 • Rodinná výchova
 • Zdravotná výchova
 • Ručné práce a šitie
 • Príprava jedál a výživa

 

Voliteľné predmety:

 • Remeselné práce -  práca s drobným materiálom
 • Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní
 • Tkanie na tkáčskom stave

 

Dĺžka vzdelávania v praktickej škole je tri roky.. Absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie. Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať.

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola
  Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
 • +421 52 77 85 877

Fotogaléria