Dokumenty školy

Praktická škola

Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. 

Praktická škola môže vzdelávať aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym

postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a neabsolvovali výchovu a

vzdelávanie v odbornom učilišti alebo praktickej škole.

Cieľom praktickej školy je:

 • pripraviť žiakov na život v rodine;
 • na sebaobsluhu;
 • na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti;
 • zacvičiť ich v prácach profilujúcich voliteľných predmetov a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby;
 • rozvíjať kognitívne a psycho-motorické procesy, všestrannú komunikáciu;
 • rozvíjať individuálne schopnosti a predpoklady mentálne postihnutých žiakov tak, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré dokážu využiť v osobnom živote;
 • zamerať činnosti žiakov na praktický život s možnosťou prirodzenej integrácie do spoločnosti, aby sa stali jej prirodzenou súčasťou,
 • podnecovať žiakov k mysleniu na podklade názoru a k riešeniu problémov,
 • učiť žiakov chrániť si svoje zdravie a zdravie iných.

 

Praktická škola má tri ročníky; žiaci viacerých ročníkov sa môžu vzdelávať v jednej triede. Vzdelávací

program praktickej školy sa ukončuje celkovým zhodnotením manuálnych zručností žiaka

v rozsahu učiva určeného príslušným vzdelávacím programom. Výchovno-vzdelávací proces žiakov PŠ 

prebieha aj v odborných učebniach: kuchynke, tkáčskej  dielni, šijacej dielni, tabletovej učebni, PV

dielne.

Povinné predmety:

 • Slovenský jazyk a literatúraMatematikaVýchova k mravnosti a občianstvuHudobná výchovaVýtvarná výchova, Telesná a športová výchova.

 

Odborno-praktické predmety:

 • Rodinná výchova,  Zdravotná výchovaRučné práce a šitiePríprava jedál a výživaDomáce práce a údržba domácnosti,  Pestovateľské práce,  Pomocné práce v kuchyni,  Remeselné práce, Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaníTkanie na tkáčskom stavePomocné práce v administrative.

Stupeň vzdelania

Dĺžka vzdelávania v praktickej škole je tri roky. Absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu

praktickej školy žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie. Dokladom o získanom vzdelaní je

záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať.

Praktická škola pre žiakov s mentálnym postihnutím v Spišskom Štiavniku  je  zameraná na:

 • domáce práce a údržba domácnosti
 • pomocné práce v kuchyni

 

 

     SkVP_PS_Spissky_Stiavnik_1.pdf

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola
  Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
 • +421 52 77 85 877

Fotogaléria