Dokumenty školy

COVID-19

MILÍ RODIČIA A ŽIACI !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. (Príloha č.1a)

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len na základe „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ pre návštevníka. (Príloha č.1b)

 

Príloha č.1a):  Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_25_02_2022.docx žiaka

Príloha č.1b):  Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika_25_02_2022.docx

Príloha č.2):    Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny_25_02_2022.docx

 

Dokumenty:   Skolsky_semafor_25_02_2022.pdf         

                         Rozhodnutie_MSVVaS_25_2_2022.pdf

                         Usmernenie__COVID-19_od_25.1.2022.pdf

                                     

Všetky pravidlá sú v dokumentoch na webovom sídle ministerstva školstva:

Link: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Očkovanie je jedinou účinnou ochranou pred ochorením COVID-19, všetky informácie ohľadom očkovania nájdete v:   

spu-letak-koron_21_9_10.pdf 

     

PREHĽAD OPATRENÍ ŠKOLSKÉHO       SEMAFORU 2021/2022

 

 

 

BEZ-

PRÍZNAKOVOSŤ

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovostižiaka (Príloha č. 1).

Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

 

NÁSTUP DO

ŠKOLY

Na začiatku školského roka ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách.

Základné školy a špeciálne základné školy majú možnosť PCR testovania kloktacími testami do 6.9.2021.

Žiaci stredných škôl (vrátane 8-roč. gym), špeciálnych. stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl môžu na začiatku školského roka využiť možnosť domáceho samotestovania Ag testami (vid nižšie).

 

DOMÁCE

SAMO- TESTOVANIE

Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy):

- každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce     samotestovanie. Ich použitie je povinný hlásiť škole, spôsobom, ktorý určí škola.

V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

 • kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,
 • oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

Žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, idú do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia).

 

PROTILÁTKY

Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19:

 • po ukončení 10-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
 • po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

 

 

 

PRERUŠENIE

VYUČOVANIA V TRIEDACH

Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov.

Na rozdiel od minulého školského roka sa bude prerušovať vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:

 • sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a
 • výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.

Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.

Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.

Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada.

VÝNIMKY

Z KARANTÉNY

Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

 • žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
 • plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“(Príloha č.2).

 

OSPRAVEDLNENIE

DOCHÁDZKY

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/ dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5(žiak)/ 7(dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.

OČR

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola
  Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik
 • +421 52 77 85 877

Fotogaléria